Basic Learning4kids programma (BL4k)

Binnen de Prey Skoro wordt gewerkt met Basic Learning4kids, een in Suriname ontwikkelde voorschools programma. Basic Learning4kids is een ontwikkelingsgericht programma dat kinderen methodisch op verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleert. Het programma heeft tot doel het spelenderwijs vergroten van de leermogelijkheden met een positief effect op de schoolloopbaan.

Basic Learning4kids is een onafhankelijk programma dat modulair ingezet kan worden op kinderdagverblijven, peuterscholen, crèches, voorscholen en scholen. De opbouw van de modules wordt aangepast aan de context waarin het wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld in gebieden waar het Nederlands niet de voertaal is, is er aandacht voor de tweetaligheid.

 

Kenmerken

 • Kinderen betrekken, eigen keuzes laten maken en verantwoordelijkheid geven.
 • Ouders nemen verantwoordelijkheid, draaien mee op de groep en participeren in thema- en ouderbijeenkomsten.
 • Het stimuleren van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van leidsters/leerkrachten.
 • Een stimulerende speel-leeromgeving en een kindgericht dagschema.
 • Thematisch werken op basis van actief- en ervaringsleren.
 • Een kindvolgsysteem, zowel groepsgewijs als individueel.
 • Planmatig werken voor structuur en behoud van kwaliteit.
 • Multiculturele aanpak heeft een centrale plek in het handelen en de speel-leeromgeving.
 • Saga Interproject is eigenaar van BL4k.
 • Onderdelen Basic Learning4kids (zie download pagina)

 

Resultaten

 • Een kwalitatief sterk programma dat zich kan meten met internationale standaarden. Voldoet voor 81% aan de gestelde normen.
 • Jaarlijkse externe onderzoeken naar de kwaliteit van het programma.
 • Onderzoek laat zien dat Prey Skoro kinderen gemiddeld 10% hoger op taal- en verstandelijke ontwikkeling scoren dan hun klasgenootjes. Geen van de Prey Skoro kinderen is blijven zitten in het derde leerjaar. Deze leerlingen weten beter om te gaan met conflicten, afspraken en regels. Daarnaast hebben zij een grotere mate van creativiteit, zijn zorgvuldiger, schoolgerichter en hebben een grotere woordenschat. Zij zijn taakgerichter, hebben een positiever zelfbeeld, een hogere concentratie, hoger werktempo, begrijpen de opdrachten beter en leggen sneller verbanden in vergelijking met kinderen die niet deel hebben genomen aan de Prey Skoro.
 • 13 Prey Skoro locaties met plaats voor 234 kinderen.
 • 32 goed opgeleide leerkrachten en begeleiders.
 • Periodieke deskundigheidsbevordering voor de leerkrachten.
 • 100% van de ouders neemt deel aan het ouderparticipatie programma.